Thu. Oct 21st, 2021

Pengenalan

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) yang didaftarkan pada 22 Oktober 2009 adalah pertubuhan dakwah, tarbiah dan kebajikan yang prihatin terhadap urusan-urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan ajaran dan cara hidup Islam. IKRAM berusaha untuk menegakkan syariat Islam di Malaysia sebagai rahmat kepada seluruh alam.

VISI: MALAYSIA MENJADI NEGARA RAHMAH

12 Ciri Asas Negara Rahmah berasaskan Islam:

 1. Kepemimpinan Negara yang Kompeten dan Berintegriti
 2. Sistem Pemerintahan yang Berasaskan Semak dan Imbang yang Berkesan
 3. Tadbir Urus yang Baik
 4. Undang-undang yang Adil
 5. Masyarakat yang Berilmu, Berakhlak dan Penyayang
 6. Institusi Keluarga yang Utuh
 7. Hubungan Etnik dan Penganut Agama yang Harmoni
 8. Ekonomi yang Mampan
 9. Agihan Kekayaan yang Saksama
 10. Pembangunan yang Lestari
 11. Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Rakyat yang Terpelihara
 12. Menerajui Usaha keamanan dan Kesejahteraan Sejagat

MISI 

 1. Mengajak dan membimbing masyarakat memahami, menerima dan menghayati Islam sebagai panduan dalam kehidupan peribadi, keluarga, masyarakat dan negara
 2. Berjuang membangun sebuah masyarakat maju berasaskan manhaj taghyir yang tepat, tasawur Islam yang syumul dan tarbiah yang mantap dengan memanfaatkan teknologi dan amalan terbaik pengurusan
 3. Membudayakan pendekatan perkongsian dan permuafakatan

MATLAMAT

 1. Menyebarkan risalah Islam melalui dakwah serta mempertahankannya daripada kebatilan dan syubahat;
 2. Mengumpulkan hati dan jiwa individu Muslim di atas dasar Islam dan membina akhlak yang mulia;
 3. Meninggikan taraf sosioekonomi umat Islam;
 4. Memupuk keadilan masyarakat dan kesejahteraan sosial serta membanteras kejahilan, kemiskinan dan keruntuhan moral di samping menggalakkan kerja kebajikan tanpa mengira bangsa dan agama;
 5. Memperjuangkan hak umat Islam dan berusaha meningkatkan kesatuan dan perpaduan dalam kalangan mereka;
 6. Menegakkan syariat Islam secara praktikal;
 7. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan mana-mana pihak dalam memajukan kepentingan umat Islam;
 8. Bekerjasama dengan mana-mana pertubuhan yang mempunyai objektif yang selari bagi memajukan kepentingan Islam, umat Islam dan masyarakat.

Wanita IKRAM

WANITA IKRAM yang ditubuhkan dan dilancarkan pada 3 Oktober 2010 merupakan sayap kepada Pertubuhan IKRAM Malaysia. Berperanan aktif dalam semua bidang termasuk; tarbiyah, ekonomi, orang muda, politik, sosial, undang-undang, pendidikan, media dan dakwah. 

Wanita IKRAM memainkan peranan penting dalam bersama-sama menggembleng tenaga wanita demi mencapai wawasan dan melaksanakan strategi IKRAM. Hal ini termasuklah memperjuangkan isu-isu wanita di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta membela hak-hak mereka seperti yang digariskan oleh syarak.

Wanita IKRAM komited untuk membangunkan potensi dan kepemimpinan wanita yang akan menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ummah seluruhnya. Wanita IKRAM percaya bahawa dalam memperjuangkan isu-isu wanita, Wanita IKRAM tidak akan bergerak bersendirian malah menjalin hubungan dan membina gabungan dengan pertubuhan-pertubuhan wanita yang lain.

Tujuan penubuhan sayap wanita IKRAM tercatat di dalam fasal 3 UUKWI, iaitu:

3.1 Menggembleng tenaga wanita untuk mencapai wawasan dan melaksanakan strategi IKRAM.

3.2 Memperjuangkan isu-isu wanita diperingkat kebangsaan dan antarabangsa serta membela hak-hak mereka seperti digariskan oleh syarak.

3.3 Membangun potensi dan kepimpinan wanita yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan ummah.

3.4 Membolehkan perkongsian yang adil terhadap ruang dan peluang penglibatan, manfaat pembangunan dan sumber-sumber di antara wanita dan lelaki.

3.5 Mempertahan dan mengukuhkan sistem kekeluargaan Islam

3.6 Memainkan peranan efektif dalam membina keluarga du`at.

3.7 Mewujudkan wacana, menjalin hubungan dan membina gabungan di kalangan pertubuhan wanita dalam memperjuangkan isu-isu berkaitan wanita.

VISI Wanita IKRAM

Menerajui pembangunan dan pembelaan holistik wanita, keluarga dan kanak-kanak bagi melahirkan masyarakat sejahtera